Krauthammer Whitewashes Bush's History To Bash Obama Over Embassy Attack