<em>Las Vegas Review-Journal</em> Pushes Job Choice Myth To Dismiss Gender Pay Gap